فیلتر براساس ویژگی ها

آموزش ICT برای کودکان

نمایش در هر صفحه

یافتن اطلاعات

15,000 تومان ناموجود

تایپ کردن تهیه جدول و ....

15,000 تومان ناموجود

به کارگیری فرمان ها

15,000 تومان ناموجود

تایپ کردن

15,000 تومان ناموجود

تصویرهای رایانه ای

15,000 تومان ناموجود

تهیه جدول

15,000 تومان ناموجود

دسته بندی اطلاعات

15,000 تومان ناموجود