فیلتر براساس ویژگی ها

آموزش ICT برای کودکان

نمایش در هر صفحه

یافتن اطلاعات

15,000 تومان 2,500 تومان

تایپ کردن تهیه جدول و ....

15,000 تومان 7,500 تومان

به کارگیری فرمان ها

15,000 تومان 2,500 تومان

تایپ کردن

15,000 تومان 2,500 تومان

تصویرهای رایانه ای

15,000 تومان 2,500 تومان

تهیه جدول

15,000 تومان 2,500 تومان

دسته بندی اطلاعات

15,000 تومان 2,500 تومان