آیا کودک شما پرخاشگر است؟: رهنمودهایی برای کاهش پرخاشگری با کمک داستان/ مجموعه بخوانیم، بیندیشیم، بهتر زندگی کنیم 2

آیا کودک شما پرخاشگر است یا اعتماد به نفس ضعیف دارد؟ آیا کودک شما غمگین ، اندوهگین و یا ترسوست؟ هریک از این موضوعات عنوان یکی از مجموعه کتاب های "بخوانیم، بیندیشیم، بهتر زندگی کنیم است" سال هاست که تاثیر داستان بر شخصیت و روان آدمی مورد توجه روان شناسان و دانشمندان قرار گرفته است .تاثیر داستان بر روان انسان غیر قابل انکار است. برهمین اساس داستان مبنای درمانی این کتاب ها قرار داده شده است. این کتاب ها داستان های مناسب کتاب درمانی را برای برخی بیماری های شایع فکری روانی در کودکان و نوجوانان شناسیی کرده و با رویکردی توصیفی و تحلیلی معرفی می کند.تا با خواندن داستان به مقابله و درمان بیماری ها بپردازند. کتاب دست مایه ارزنده ای برای استفاده از داستان به والدین و مربیان و مددکاران و همه کسانی است که با کودک و نوجوانان ارتباط دارند ارایه می دهد.
12,500 تومان
ناشر: توت
نوع جلد شومیز
نویسنده دکتر مهری پریرخ