فیلتر براساس ویژگی ها

بیماری های غیرمسری

نمایش در هر صفحه

شکستگی استخوان

15,000 تومان 700 تومان

کبودی و آماس

15,000 تومان 1,500 تومان

بریدگی و خراشیدگی

15,000 تومان 1,500 تومان

آلرژی

15,000 تومان 1,200 تومان

پوسیدگی دندان

15,000 تومان 1,200 تومان

نیش زدگی و گزیدگی

15,000 تومان 1,200 تومان