فیلتر براساس ویژگی ها

آشنایی با اینترنت

نمایش در هر صفحه

استفاده ایمن از اینترنت

15,000 تومان 1,500 تومان

تاریخ اینترنت

15,000 تومان 1,500 تومان

شبکه جهان گستر

15,000 تومان 1,500 تومان