فیلتر براساس ویژگی ها

آشنایی با مشاغل

نمایش در هر صفحه

آسمان خراش ها

15,000 تومان 7,000 تومان

آشنایی با شغل ها

15,000 تومان ناموجود

از گندمزار تا نانوایی

15,000 تومان 2,000 تومان

استنلی آشپز

ناموجود

به سوی آتش

15,000 تومان ناموجود

تیام پزشک مهربان

15,000 تومان 6,000 تومان

تیام پلیس راهنمایی رانندگی

15,000 تومان 6,000 تومان

تیام پلیس نیروی انتظامی

15,000 تومان 6,000 تومان

تیام خلبان شجاع

15,000 تومان 6,000 تومان

تیام نجار ماهر

15,000 تومان 6,000 تومان

تیام نقاش هنرمند

15,000 تومان 6,000 تومان

تیام کاپیتان کشتی ماجراجو

15,000 تومان 6,000 تومان

چه شغلی رادوست دارم ؟

15,000 تومان 8,000 تومان

حرفه ها و مشاغل در وب

15,000 تومان 1,500 تومان