فیلتر براساس ویژگی ها

الکتریسیته و انواع آن

نمایش در هر صفحه

انرژی در سوخت و قدرت

15,000 تومان 6,000 تومان

ریز و درشت

18,000 تومان

شوک الکتریسیته

21,000 تومان

داستان برق

15,000 تومان 7,000 تومان