فیلتر براساس ویژگی ها

اندازه ها و فاصله ها

نمایش در هر صفحه

اعداد و مفاهیم

15,000 تومان 7,000 تومان

اندازه در مدرسه

15,000 تومان 1,200 تومان

پایین ، بالا

15,000 تومان 12,000 تومان

سبک و سنگین

ناموجود

کلمات متضاد

15,000 تومان ناموجود

تشخیص و ارتباط

9,000 تومان

سبک و سنگین

13,000 تومان 12,000 تومان