فیلتر براساس ویژگی ها

انواع رسانه ها

نمایش در هر صفحه

ارتباطات

15,000 تومان ناموجود

ارتباطات

ناموجود

ارتباطات

ناموجود

برنامه نویسی

15,000 تومان ناموجود

به کارگیری فرمان ها

15,000 تومان 25,000 تومان

تایپ کردن

15,000 تومان 30,000 تومان

تایپ کردن تهیه جدول و ....

15,000 تومان ناموجود

ترافیک

15,000 تومان 35,000 تومان

تصویرهای رایانه ای

15,000 تومان ناموجود

تهیه جدول

15,000 تومان ناموجود

جستجو و طبقه بندی اطلاعات

15,000 تومان ناموجود

در شهر

40,000 تومان

دسته بندی اطلاعات

15,000 تومان 112,000 تومان

نوجوانان و رسانه ها

15,000 تومان 6,000 تومان

یافتن اطلاعات

15,000 تومان 112,000 تومان