فیلتر براساس ویژگی ها

انواع رسانه ها

نمایش در هر صفحه

ارتباطات

15,000 تومان 1,500 تومان

ارتباطات

ناموجود

ارتباطات

ناموجود

برنامه نویسی

15,000 تومان 1,200 تومان

به کارگیری فرمان ها

15,000 تومان 2,500 تومان

تایپ کردن

15,000 تومان 2,500 تومان

تایپ کردن تهیه جدول و ....

15,000 تومان 7,500 تومان

ترافیک

15,000 تومان ناموجود

تصویرهای رایانه ای

15,000 تومان 2,500 تومان

تهیه جدول

15,000 تومان ناموجود

جستجو و طبقه بندی اطلاعات

15,000 تومان 1,200 تومان

در شهر

7,000 تومان

دسته بندی اطلاعات

15,000 تومان 2,500 تومان

نوجوانان و رسانه ها

15,000 تومان 6,000 تومان

یافتن اطلاعات

15,000 تومان 2,500 تومان