فیلتر براساس ویژگی ها

تضاد ها و رابطه ها

نمایش در هر صفحه

آموزش مفاهیم حیوانات

15,000 تومان 5,000 تومان

الگوها و رابطه ها

15,000 تومان ناموجود

بالا و پایین

10,000 تومان

بزرگ و کوچک

4,000 تومان

بزرگ کوچک زیاد کم

15,000 تومان ناموجود

بلند و کوتاه

ناموجود

پهن و باریک

ناموجود

تشابه

ناموجود

تفاوت ها

ناموجود

درست فکر کردن

15,000 تومان 4,000 تومان

سبک و سنگین

13,000 تومان 12,000 تومان

شباهت ها و تفاوت ها

15,000 تومان 9,500 تومان

محیط اطراف

ناموجود

هوش و دقت

ناموجود

واحد کار انسان

7,500 تومان 5,000 تومان

متضادها و مخالف ها

15,000 تومان ناموجود