فیلتر براساس ویژگی ها

تمدن های باستانی

نمایش در هر صفحه

آزتک و اینکا

ناموجود

امپراتوری روم باستان

15,000 تومان 8,000 تومان

اهرام مصر

15,000 تومان ناموجود

ایران باستان

ناموجود

تاریخ

ناموجود

تمدن چین باستان

15,000 تومان 8,000 تومان

تمدن مصر باستان

15,000 تومان 35,000 تومان

تمدن یونان باستان

15,000 تومان 5,500 تومان