فیلتر براساس ویژگی ها

علوم تجربی (شیمی)

نمایش در هر صفحه

تجزیه و ترکیب

15,000 تومان ناموجود

شیمی (ماده و تغییرات آن)

15,000 تومان ناموجود

عناصر (ماده و تغییرات آن)

15,000 تومان ناموجود

ماده (ماده و تغییرات آن)

15,000 تومان ناموجود

مواد

ناموجود

پلاستیک

15,000 تومان ناموجود

فلزات

15,000 تومان ناموجود

نفت وروغن ها

15,000 تومان ناموجود

علم

ناموجود

اتم ها

15,000 تومان ناموجود

شیمی

ناموجود

فلز

15,000 تومان ناموجود

اکسیژن و هم بازی هایش

15,000 تومان ناموجود

فلزها

ناموجود