فیلتر براساس ویژگی ها

علوم تجربی (فیزیک)

نمایش در هر صفحه

انرژی آب

15,000 تومان 7,900 تومان

انرژی باد

15,000 تومان 7,900 تومان

انرژی خورشیدی

15,000 تومان 7,900 تومان

انرژی نفت وسوخت های فسیلی

15,000 تومان 7,900 تومان

انرژی هسته ای

15,000 تومان 7,900 تومان

شگفتی های نور

15,000 تومان 2,000 تومان

الکتریسیته و آهنربا

15,000 تومان 6,000 تومان

انتقال انرژی

ناموجود

انرژی در پزشکی و تندرستی

15,000 تومان 6,000 تومان

انرژی در سوخت و قدرت

15,000 تومان 6,000 تومان

انرژی در حیات کره ی زمین

15,000 تومان 6,000 تومان