فیلتر براساس ویژگی ها

فعالیت ها و آزمایش های فیزیک

نمایش در هر صفحه

آزمایش های علمی با آب

15,000 تومان 11,000 تومان

آزمایش های علمی با آهنربا

15,000 تومان 11,000 تومان

آزمایشهای علمی با نور و آینه

15,000 تومان 11,000 تومان

آهنربای شگفت انگیز

15,000 تومان 1,200 تومان

الکتریسیته و آهنربا

15,000 تومان 6,000 تومان

پرواز کردن

15,000 تومان 1,200 تومان

حرکت دادن

15,000 تومان 1,200 تومان

سوخت و انرژی

ناموجود