فیلتر براساس ویژگی ها

ماده، جرم، وزن و ...

نمایش در هر صفحه

آب

15,000 تومان ناموجود

پشم

15,000 تومان ناموجود

پنبه

15,000 تومان ناموجود

جامدات مایعات و گازها

15,000 تومان ناموجود

چوب

15,000 تومان ناموجود

خاک

15,000 تومان ناموجود

شفاف و کدر

15,000 تومان ناموجود

شیشه

15,000 تومان ناموجود

صاف و زبر

15,000 تومان ناموجود

فیزیک نوین

15,000 تومان ناموجود

گرم و سرد

15,000 تومان ناموجود

مواد

15,000 تومان ناموجود

مکانیک

15,000 تومان ناموجود

نرم و سخت

15,000 تومان ناموجود

شکاف در لایه ازون

15,000 تومان ناموجود