فیلتر براساس ویژگی ها

ماده، جرم، وزن و ...

نمایش در هر صفحه

آب

15,000 تومان 25,000 تومان

پشم

15,000 تومان 25,000 تومان

پنبه

15,000 تومان 25,000 تومان

جامدات مایعات و گازها

15,000 تومان ناموجود

چوب

15,000 تومان ناموجود

خاک

15,000 تومان 25,000 تومان

شفاف و کدر

15,000 تومان 25,000 تومان

شیشه

15,000 تومان 25,000 تومان

صاف و زبر

15,000 تومان 25,000 تومان

فیزیک نوین

15,000 تومان ناموجود

گرم و سرد

15,000 تومان 25,000 تومان

مواد

15,000 تومان ناموجود

مکانیک

15,000 تومان ناموجود

نرم و سخت

15,000 تومان 25,000 تومان

شکاف در لایه ازون

15,000 تومان 20,000 تومان