فیلتر براساس ویژگی ها

مهارت های ارتباطی

نمایش در هر صفحه

احترام

ناموجود

احساس های تو

ناموجود

احساس های تو

40,000 تومان

احساس های تو

70,000 تومان

احساس های تو

35,000 تومان

اشتباه خوشمزه

24,000 تومان

باشه انجامش می دم

15,000 تومان 5,000 تومان

ببخشید

15,000 تومان 5,000 تومان

بچه ها کمک کنید!

15,000 تومان ناموجود

بدقولی؟! نه! 20

5,000 تومان

برقراری ارتباط

16,000 تومان

بگو نه

25,000 تومان

به من چه

ناموجود

به من دست نزن

23,000 تومان