فیلتر براساس ویژگی ها

پرورش تفکر

نمایش در هر صفحه

استفاده از زمان و هدردادنش

15,000 تومان 18,000 تومان

بچه های منطقی دفتر سوم

15,000 تومان ناموجود

تفکر انتقادی دفترهشتم

15,000 تومان 6,000 تومان

خشونت وعدم خشونت

15,000 تومان 18,000 تومان

عادی بودن وعادی نبودن

15,000 تومان 8,000 تومان

عشق و دوستی

15,000 تومان 10,000 تومان

فلسفه برای فرزندم

15,000 تومان ناموجود

گفت و گو

15,000 تومان ناموجود

من و دیگران

20,000 تومان

کلام و سکوت

15,000 تومان 18,000 تومان

حقیقت، خوبی و بدی

15,000 تومان 6,500 تومان

دنیای حقیقی و دنیای مجازی

15,000 تومان ناموجود