فیلتر براساس ویژگی ها

رسانه ها و کامپیوتر نوجوان

نمایش در هر صفحه

ارتباطات

1,500 تومان 1,275 تومان

استفاده ایمن از اینترنت

1,500 تومان 1,275 تومان

الکترونیک

ناموجود

اینترنت از آ تا یا

8,000 تومان 6,800 تومان

تاریخ اینترنت

1,500 تومان 1,275 تومان

شبکه جهان گستر

1,500 تومان 1,275 تومان

گام به گام با رایانه 1

7,000 تومان 5,950 تومان

گام به گام با رایانه 2

7,000 تومان 5,950 تومان

گام به گام با رایانه 3

7,000 تومان 5,950 تومان

گام به گام با رایانه 4

7,000 تومان 5,950 تومان

گام به گام با رایانه 5

7,000 تومان 5,950 تومان

گام به گام با رایانه 6

7,000 تومان 5,950 تومان

گام به گام با کامپیوتر 1

8,000 تومان 6,800 تومان

گام به گام با کامپیوتر 2

8,000 تومان 6,800 تومان

گام به گام با کامپیوتر 3

5,000 تومان 4,250 تومان

گام به گام با کامپیوتر 4

1,500 تومان 1,275 تومان

گام به گام با کامپیوتر 5

3,000 تومان 2,550 تومان