فیلتر براساس ویژگی ها

رسانه ها و کامپیوتر نوجوان

نمایش در هر صفحه

ارتباطات

15,000 تومان 1,500 تومان

استفاده ایمن از اینترنت

15,000 تومان 1,500 تومان

الکترونیک

ناموجود

اینترنت از آ تا یا

15,000 تومان 8,000 تومان

تاریخ اینترنت

15,000 تومان 1,500 تومان

شبکه جهان گستر

15,000 تومان 1,500 تومان

گام به گام با رایانه 1

15,000 تومان 7,000 تومان

گام به گام با رایانه 2

15,000 تومان 7,000 تومان

گام به گام با رایانه 3

15,000 تومان 7,000 تومان

گام به گام با رایانه 4

15,000 تومان 7,000 تومان

گام به گام با رایانه 5

15,000 تومان 7,000 تومان

گام به گام با رایانه 6

15,000 تومان 7,000 تومان

گام به گام با کامپیوتر 1

15,000 تومان 8,000 تومان

گام به گام با کامپیوتر 2

15,000 تومان 8,000 تومان

گام به گام با کامپیوتر 3

15,000 تومان 5,000 تومان

گام به گام با کامپیوتر 4

15,000 تومان 1,500 تومان

گام به گام با کامپیوتر 5

15,000 تومان 3,000 تومان

گام به گام با کامپیوتر 6

15,000 تومان 8,000 تومان