فیلتر براساس ویژگی ها

علوم پایه برای کودکان

نمایش در هر صفحه

الکتریسیته

15,000 تومان ناموجود

فلز

15,000 تومان ناموجود

چوب

15,000 تومان ناموجود

خاک

15,000 تومان ناموجود

رنگ

15,000 تومان ناموجود

شفاف و کدر

15,000 تومان ناموجود

صاف و زبر

15,000 تومان ناموجود

طبیعی و مصنوعی

15,000 تومان ناموجود

کاغذ

15,000 تومان ناموجود

گرم و سرد

15,000 تومان ناموجود

مواد

15,000 تومان ناموجود

نور و تاریکی

15,000 تومان ناموجود

آب

15,000 تومان ناموجود

آهنربا

15,000 تومان ناموجود

پشم

15,000 تومان ناموجود

تغییر وزن اندازه و شکل

15,000 تومان ناموجود

جامدات مایعات و گازها

15,000 تومان ناموجود

پنبه

15,000 تومان ناموجود

شیشه

15,000 تومان ناموجود

صدا و شنوایی

15,000 تومان ناموجود

نرم و سخت

15,000 تومان ناموجود

نیروها و حرکت

15,000 تومان ناموجود