فیلتر براساس ویژگی ها

علوم پایه برای کودکان

نمایش در هر صفحه

الکتریسیته

25,000 تومان 20,000 تومان

فلز

15,000 تومان ناموجود

چوب

25,000 تومان 20,000 تومان

خاک

25,000 تومان 20,000 تومان

رنگ

25,000 تومان 20,000 تومان

شفاف و کدر

25,000 تومان 20,000 تومان

صاف و زبر

25,000 تومان 20,000 تومان

طبیعی و مصنوعی

25,000 تومان 20,000 تومان

کاغذ

25,000 تومان 20,000 تومان

گرم و سرد

25,000 تومان 20,000 تومان

مواد

15,000 تومان ناموجود

نور و تاریکی

15,000 تومان ناموجود

آب

25,000 تومان 20,000 تومان

آهنربا

25,000 تومان 20,000 تومان

پشم

25,000 تومان 20,000 تومان

تغییر وزن اندازه و شکل

25,000 تومان 20,000 تومان

جامدات مایعات و گازها

25,000 تومان 20,000 تومان

پنبه

25,000 تومان 20,000 تومان

شیشه

25,000 تومان 20,000 تومان

صدا و شنوایی

15,000 تومان ناموجود

نرم و سخت

25,000 تومان 20,000 تومان

نیروها و حرکت

25,000 تومان 20,000 تومان