فیلتر براساس ویژگی ها

قدرت عجیب

نمایش در هر صفحه

انتقام

20,000 تومان

آدم کش

15,000 تومان 13,000 تومان

خرابکار

20,000 تومان

هدف

50,000 تومان