فیلتر براساس ویژگی ها

مشاهیر علم

نمایش در هر صفحه

آشنایی با هالی/ مشاهیر علم

2,200 تومان 1,870 تومان

آشنایی با زکریای رازی

12,000 تومان 10,200 تومان

آشنایی با مندل/ مشاهیر علم

2,200 تومان 1,870 تومان

آشنایی با فارادی/ مشاهیرعلم

2,800 تومان 2,380 تومان

آشنایی با گالیله/ مشاهیرعلم

4,800 تومان 4,080 تومان

آشنایی با هاوکینگ/ مشاهیرعلم

15,000 تومان 12,750 تومان

آشنایی با تورینگ/ مشاهیرعلم

3,000 تومان 2,550 تومان

آشنایی با ابوریحان بیرونی

12,000 تومان 10,200 تومان

آشنایی با اینشتین/ مشاهیرعلم

13,000 تومان 11,050 تومان

آشنایی با پاستور/ مشاهیرعلم

15,000 تومان 12,750 تومان

آشنایی با داروین/ مشاهیرعلم

9,500 تومان 8,075 تومان

بنجامین فرانکلین

5,000 تومان 4,250 تومان

هلن کلر

5,000 تومان 4,250 تومان